Jubileusz 130 - lecia OSP w Krasińcu

                                     Rys historyczny OSP w Krasińcu

                       na dzień 22.09.2018 rok.

 

14 sierpnia 1887 roku przy Cukrowni Krasiniec rozpoczęła swą działalność Straż Ogniowa Ochotnicza przy Cukrowni KRASINIEC. Władze carskie wyraziły zgodę na powstanie straży pożarnej przy Cukrowni Krasiniec głównie ze względów porządkowych oraz ze względu na ochronę fabryki przed niebezpieczeństwem pożaru.

Pierwszym prezesem Straży Pożarnej był dyrektor cukrowni – Stanisław Broniewski, następnie od 1908r dyrektorem oraz prezesem straży został Kazimierz Ziemski.

U schyłku XIX wieku na wyposażeniu straży znajdowały się jedynie specjalne wozy konne ze sprzętem gaśniczym, który stanowiły beczki do wody, ręczne pompy, toporki i bosaki. W czasie wyjazdu do pożaru zaprzęgano konie, a przy większych odległościach stosowano system rozstawny.

Prezes Stefan Ziemski i Naczelnik Stefan Skassa poczynili duże starania , aby  w dniu 14 sierpnia 1927r. w czterdziestą rocznicę założenia straży (wtedy:  Straż Ogniowa Ochotnicza przy Cukrowni KRASINIEC), strażacy w Krasińcu otrzymali sztandar.

Sztandar ufundowała Dyrekcja Cukrowni. Rodzicami chrzestnymi sztandaru byli Irena Ziemska – żona dyrektora i Juliusz Żurawski – dzierżawca majątku Szczuki. Chorążym sztandaru został Aleksander Sękowski – brygadzista dyfuzji. Posiadamy oryginał dokumentu z tej uroczystości-przechowywany jest przez 91 lat. Niestety sztandar zaginął w czasie działań wojennych.

Podczas drugiej wojny światowej część sprzętu strażackiego cukrowni została rozgrabiona . Niemcy między innymi wywieźli motopompę, która nigdy się nie odnalazła. Dyrektor  Radbruh zezwolił jednak na działalność straży przy cukrowni. Jej naczelnikiem został wtedy niemiecki magazynier – ZEK, który pracował w cukrowni do 1942 roku. Gdy Zek odszedł i założył sklep w Krasnem, jego funkcję przejął główny mechanik cukrowni – Zonenklap.

Działalność Straży Pożarnej w czasie okupacji polegała głównie na zabezpieczeniu zakładu oraz na wyjazdach do pożarów w bliskiej odległości. Szkoleń i innych form działalności nie prowadzono.

Wkrótce po zakończeniu wojny dla straży pożarnej w Krasińcu zakupiono nową pompę – tzw. dekawkę. W tym również czasie Zakładowa OSP otrzymała drugą motopompę marki Leopoldia oraz odpowiednią ilość węży.

W 1969 roku OSP otrzymała nowy samochód  Star – 28 z kompletnym wyposażeniem pożarniczym i zbiornikiem na 2000 l wody. zakładowych straży pożarnych.

W okresie przygotowań do Jubileuszu 100 – lecia  ZOSP, w maju 1984 roku otwarto strażnicę po remoncie, która w znaczący sposób wpłynęła na jakość i efektywność pracy naszej jednostki pożarniczej.          

W 1985 roku dzięki skutecznym zabiegom Prezesa druha  Stanisława Bronowskiego, Sekretarza dha Andrzeja Sękowskiego oraz Naczelnika druha Tadeusza Olszewskiego strażacy z Krasińca otrzymali z przydziału Komendy Głównej Straży Pożarnych Samochód gaśniczy GBA marki Star 224 L, który służy do dziś (33 lata).

W sierpniu 1987r podczas obchodów Jubileuszu 100 – lecia nasza jednostka otrzymała nowy sztandar oraz została odznaczona Złotym Znakiem Związku.

Dnia 26 września 1996r został uchwalony nowy statut ZOSP przy Cukrowni Krasiniec i jednostka pożarnicza została wpisana do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń.

Podczas obchodów  110 – lecia Jednostka została odznaczona Medalem „Za Zasługi dla Województwa Ostrołęckiego”, a jej członkowie ufundowali figurę Św. Floriana do kościoła  na Górze Krzyżewskiej.

Obchodząc Jubileusz 115 – lecia w 2002 roku OSP została uhonorowana Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza, natomiast jednostka ufundowała figurę Św. Floriana do kościoła parafialnego w Krasnem   i wspólnie z pracownikami cukrowni Tablicę Pamiątkową, która została poświęcona na ścianie budynku strażnicy.

Jednakże, likwidacja cukrowni w 2004r spowodowała zmiany w naszej działalności. W marcu 2004r przekształciliśmy jednostkę w Ochotniczą Straż Pożarną w Krasińcu i działamy w strukturach Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Przejęliśmy sprzęt OSP od cukrowni na własność jednostki - dzięki przychylności ówczesnego dyrektora cukrowni Pana Adama Grabowca i skutecznym zabiegom Prezesa Andrzeja Sękowskiego.

W 2007r  podczas obchodów Jubileuszu 120 – lecia nasza jednostka otrzymała nowy sztandar a Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza  proporzec  ufundowane  przez  darczyńców naszej  jednostki.

Rok 2011 był przełomowy ponieważ w dniu 19 lutego działalność zawiesiło 19 strażaków rezygnując z funkcjonowania w Jednostce z różnych powodów. Zarząd pozostał w składzie 4 osób i mógł funkcjonować normalnie ponieważ najważniejsze funkcje były obsadzone. Był to również rok wyborczy w OSP      i  w dniu 05.03.2011 r dokonano wyborów nowego Zarządu i część funkcji przejęli młodzi druhowie.

Zarząd ukonstytuował się w składzie:

Andrzej Sękowski – prezes

 Michał Rafalik – naczelnik

 Jan Kubik – z-ca naczelnika

 Krzysztof Sękowski – sekretarz

 Wiesław Furman – skarbnik

 Kazimierz Chełstowski – gospodarz

Nadal nie posiadaliśmy jednak własności budynku strażnicy, dlatego z uwagi na bogatą i długotrwałą historię działalności naszej jednostki  prowadzone były rozmowy z właścicielem zmierzające do pozyskania strażnicy, aby nie zaprzepaścić dotychczasowych osiągnięć. Dzięki determinacji  Prezesa Andrzeja Sękowskiego doszło do spotkania właściciela  i Wójta. Należy podkreślić, że skuteczne negocjacje prowadzone przez Wójta Gminy Włodzimierza Załęskiego w obecności Prezesa OSP  skłoniły właściciela, Pana Roberta Białczyka, do sprzedaży działki i pewnego odcinka drogi prowadzącej wzdłuż działki.

Ostatecznie dzięki przychylności radnych Rady Gminy budynek został wykupiony przez Urząd Gminy i w ten sposób  w 125 rocznicę istnienia jednostki GMINA PŁONIAWY-BRAMURA mogła p r z e k a z a ć działkę i budynek strażnicydla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasińcu.

A k t  P r z e k a z a n i a został podpisany przez pana  Wójta Gminy Włodzimierza Załęskiego i Prezesa Zarządu OSP Andrzeja Sękowskiego na uroczystym spotkaniu z druhami i członkami Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Druhowie zaangażowali się w remont i udało nam się odnowić wygląd strażnicy. 

Rok 2012 był również rokiem obchodów Jubileuszu 125-lecia Jednostki. Polową mszę świętą celebrował Ekscelencja ks biskup Roman Marcinkowski.  

Jednostka - Jubilatka została odznaczona Medalem „PRO MASOVIA” przez  Marszałka Woj. Mazowieckiego Pana Adama Struzika.

Następne lata powodują bieżącą pracę ale przynoszą też zmiany, przyjmowani są nowi członkowie ale sytuacja życiowa zmusza innych do poszukiwania pracy i powoduje ich odejście z OSP.

Rok 2018 przynosi korzystne zmiany dla Jednostki. Korzystając z różnych wniosków na dofinansowanie z Urzędem Gminy możemy wykonać dalsze prace w strażnicy i liczyć na dodatkowe wyposażenie w sprzęt techniczny. Obecnie jednostka OSP w Krasińcu liczy 18 strażaków czynnych i prowadzi na terenie Krasińca skuteczną przeciwpożarową działalność zapobiegawczą. Jest Jednostką mobilną, jej członkowie posiadają odpowiednie przeszkolenia strażackie i biorą udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych w razie zaistniałej potrzeby.

W skład Zarządu obecnie kierującego pracą OSP wchodzą niżej wymienieni druhowie:

1. Andrzej Sękowski - prezes

2. Michał Rafalik - naczelnik

3. Mateusz Lassota - z-ca naczelnika

4. Łukasz Bagiński - sekretarz

5. Cezary Malinowski - skarbnik

6. Kazimierz Chełstowski - gospodarz

Historia naszej jednostki, na przestrzeni całej jej działalności jest najlepszym dowodem na to, że jej członkowie zawsze byli zawsze  gotowi  do  obrony  najwyższych  wartości:  życia  i  mienia  ludzkiego,  oddani w swej służbie drugiemu człowiekowi, Bogu i Ojczyźnie.                                                            

                                    W  imieniu  druhów  naszej  jednostki  składam  podziękowania  dla naszych sponsorów i wszystkich  

osób życzliwych naszej s t r a ż y,  

          

  Szczególne podziękowania  składam Panu Andrzejowi Markowi Radomskiemu - Dyrektorowi Szkoły i gospodarzowi tego terenu

za osobiste zaangażowanie w przygotowania Obchodów Jubileuszu OSP oraz za serdeczne życzenia skierowane do strażaków.

 

Dziękuję  Pani  Joannie  Napiórkowskiej -Wicedyrektor Szkoły   

za wkład pracy w przygotowanie młodzieży do występu

 w części artystycznej na w/w Jubileuszu

i oczywiście młodzieży

za piękny śpiew i zaprezentowane układy taneczne.

 

Dziękuję Pracownikom Obsługi Szkoły za  pomoc  w przygotowaniu  terenu przed szkołą  do obchodów Jubileuszu OSP.                                                     

 

PREZES  ZARZĄDU

OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

i Przewodniczący Komitetu Obchodów 130-lecia OSP w Krasińcu

Andrzej Sękowski

 

 

NA GÓRĘ